โครงการยาสูบขององค์การอาหารและยาต้องเป็นเชิงรุก ไม่ใช่เชิงโต้ตอบ คณะผู้พิจารณาอิสระกล่าวหลังจากการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน

คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระกล่าวว่า การทบทวนโครงการยาสูบของสำน […]