การศึกษาในปัจจุบัน

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

สำหรับเรื่องการศึกษาในปัจจุบันนั้น เป็นยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ โดยผู้ที่ศึกษานั้น สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้สามารถก้าวทันโลก

สำหรับการศึกษาไทยในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นิยามความหมายของการศึกษาว่า “กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต”

และมาตรา 15 ได้กำหนดระบบการศึกษา ในการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาในระบบ (Formal Education) คือ การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน และที่สำคัญ ในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษานั้น เกิดขึ้นทั้งที่ในห้องเรียน รวมถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียน บ้าน หรือการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยยึดถือเอาห้องเรียนเป็นฐานกลางของการจัดการศึกษา การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคน และการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการนั้นต้องอาศัยผลรวมของกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กัน

การศึกษาในปัจจุบัน

การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) คือการศึกษาที่มีการยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ตลอดจนระยะเวลาของการศึกษา ไปจนถึงการวัดและประเมินผล ซึ่งนั่นเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาที่มีมาตรฐานแน่นอน สำหรับเนื้อหาและหลักสูตรนั้นจะต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม หรือให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนเวลาเรียนเองได้ แต่ก็มีการรับรองมาตรฐานเช่นเดียวกันกับการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ก็ได้แก่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน, การศึกษาผู้ใหญ่, การศึกษาทางไกล, มหาวิทยาลัยเปิด, การศึกษาแบบโฮมสคูล, ศูนย์การศึกษาท้องถิ่นที่มีการจัดมาตรฐานการศึกษาของตนเอง เป็นต้น

การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นการศึกษาที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่มีหลักสูตรและระยะเวลาในการเรียนที่แน่นอน โดยการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้เป็นการศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้ประสบในชีวิตประจำวัน โดยการศึกษาตามอัธยาศัยจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต จะเห็นได้ว่าการศึกษานั้นมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาว่าจะเลือกวิธีใดและความรู้แบบใด ที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียน ทั้งนี้สามารถนำมาใช้ให้ได้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้เรียน การศึกษาหาความรู้จึงไม่ได้จำกัดเพียงแค่การอยู่ในสถานศึกษาเท่านั้น เพราะด้วยเทคโนโลยีช่วยให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ doook.net

Releated